Novinky a akcie e-mailom
Chcete od nás dostávať novinky priamo na váš e-mail?
Odporúčame
  

Keď chcem reklamovať

Úvod Všetko o nákupe Keď chcem reklamovať

Záručné a reklamačné podmienky


   Spoločnosť Pneuportal s.r.o. (ďalej len "predávajúci") týmto reklamačným poriadkom v súlade s § 18 ods.1 zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov riadne informuje spotrebiteľa (ďalej len  "zákazník" alebo "kupujúci") o podmienkach a spôsobe uplatnenia práv zodpovednosti za vady (ďalej len "reklamácia") vrátane údajov o tom, kde môže reklamáciu uplatniť.

   Tento reklamačný poriadok je vydaný v súlade so zákonom č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len "Občiansky zákonník"), zákonom č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len "Zákon o ochrane spotrebiteľa"), ako aj ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky.

   Tento reklamačný poriadok je v súlade s § 18 ods. 1 Zákona o ochrane spotrebiteľa umiestnený a je zverejnený na internetovej stránke www.pneuportal.sk

 

1.  ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY PREDANÉHO TOVARU

a) Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má predaný tovar pri prevzatí kupujúcim (v zm. § 619 ods.1 Občianskeho zákonníka) a za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí tovaru v záručnej dobe (v zm. § 619 ods. 2  Občianskeho zákonníka). Záručná doba je 24 mesiacov (v zm. § 620 Občianskeho zákonníka).

b) Pri veciach predávaných za nižšiu cenu z dôvodu vady je záručná doba 24 mesiacov, Predávajúci však nezodpovedá za vadu, pre ktorú bola dojednaná nižšia cena (v zm. §619 Občianskeho zákonníka).

c) Pri použitých veciach (napr. predvádzací model) je záručná doba stanovená na 12 mesiacov (v zm. § 620  ods. 2 Občianskeho zákonníka).

d) Záručné doby začínajú plynúť od dátumu prevzatia tovaru kupujúcim (v zm. § 621 Občianskeho zákonníka). Ak má kúpený tovar uviesť do prevádzky iný podnikateľ než predávajúci, začne záručná doba plynúť až odo dňa jeho uvedenia do prevádzky, ak kupujúci objednal uvedenie do prevádzky najneskôr do 3 týždňov od prevzatia tovaru a riadne a včas poskytol na vykonanie služby potrebnú súčinnosť (v zm. § 621 Občianskeho zákonníka). Doba od uplatnenia práva zo zodpovednosti za vady až do doby, keď kupujúci po skončení opravy bol povinný vec prevziať, sa do záručnej doby nepočíta. Ak dôjde k výmene tovaru, začne plynúť záručná doba znova od prevzatia nového tovaru (v zm. § 627 Občianskeho zákonníka).

                             

2.  ZODPOVEDNOSŤ VÝROBCU

2.1 Práva zo zodpovednosti za vady tovaru, pre ktoré platí záručná doba zaniknú, ak sa neuplatnil v záručnej dobe (v zm. § 626 ods. 1 Občianskeho zákonníka).

2.2 Ak predávajúci pri kúpe tovaru ponúka zákazníkovi k predanému tovaru bezplatne ďalší tovar ako dar, je na zákazníkovi, či ponúkaný dar príjme. Dar však nie je predaným tovarom, preto predávajúci nezodpovedá za jeho prípadné vady.
Ak však predávajúci predávajúci o prípadných vadách daru vie, je povinný na ne zákazníka pri ponuke daru upozorniť(v zm. § 629 Občianskeho zákonníka). Ak má dar vady, na ktoré predávajúci zákazníka neupozornil, je zákazník oprávnený ho vrátiť (v zm. § 629 Občianskeho zákonníka). Ak zákazníkovi vznikne právo na odstúpenie od zmluvy (vrátenie peňazí), je zákazník povinný vrátiť predávajúcemu všetko, čo podľa zmluvy dostal, t.j. aj tovar prijatý ako dar (v zm. § 457 Občianskeho zákonníka v nadväznosti na § 48 ods. 2 Občianskeho zákonníka).


2.3 Výrobca zodpovedá: 

                                                                                            

- za všetky výrobné chyby zjavné aj skryté v zmysle ustanoveného obchodného, resp. občianskeho zákonníka vo vzťahu k užívateľom

- za výrobné chyby, pre ktoré boli pneumatiky vyradené z prevádzky, pokiaľ ich vyradenie nebolo spôsobené chybou vozidla alebo porušením predpisov pre používanie pneumatík


2.4 Výrobca nezodpovedá: 

                                                                                        

- za chyby výrobkov, ktoré boli preukázateľne spôsobené:

a) nesprávnym skladovaním výrobkov mimo priestorov predávajúceho

b) použitím nesprávneho rozmeru alebo typu diskového kola

c) použitím zdeformovaného, skorodovaného alebo znečisteného diskového kola

d) použitím nevhodného rozmeru pneumatiky

e) použitím nevhodného dezénu alebo prevedenia pneumatiky

f)  nesprávnou alebo neodbornou montážou

g) použitím pneumatiky pri nesprávnej geometrii vozidla alebo poškodením výrobku od chybnej časti vozidla

h) vysokým alebo nedostatočným tlakom hustenia pneumatiky

i)  preťažovaním alebo dlhodobým nevyťažovaním vozidla

j)  mechanickým alebo chemickým poškodením

k) poškodením pneumatiky, nesprávnou medzerou pri dvoj montáži alebo cudzím predmetom medzi dvoma pneumatikami

l) jazdou na pneumatike bez vzduchu

m) dodatočnou úpravou povrchu pneumatiky narezaním alebo použitím pneumatiky pre športové účely (s výnimkou pneumatík určených na tento účel)

n) poškodením alebo znehodnotením výrobkov iným vplyvom (havária, požiar, vandalský čin a podobne.....)

o) použitím pneumatiky pod úroveň minimálnej bezpečnostnej hĺbky dezénu stanovenej zákonom

p) nesprávnym používaním snehových reťazí

q) použitím výrobkov v rozpore s návodom na obsluhu a pri prevádzkovaní za iných podmienok, než bol výrobok určený

r) za opravu na výrobkoch, ktoré boli neodborne vykonané a ich následkom došlo k poškodeniu výrobku

 

3.  ZÁRUČNÉ A REKLAMAČNÉ PODMIENKY NA NOVÉ PNEUMATIKY

3.1 Pneumatikou sa rozumie plášť, duša a vložka na disku. Technické parametre pneumatík sú súčasťou vydávaných katalógov a vychádzajú z platných slovenských a medzinárodných noriem. Na každom plášti je okrem predpísaných  popisov uvedený výrobca a zakódovaný dátum výroby s údajom týždňa a roku výroby (DOT).

3.2 Hospodárenie s pneumatikami, zachádzanie s nimi a ich používanie musí byť v súlade s predpismi na používanie, obsiahnuté v katalógoch, prospektoch a technických informáciách, ktoré sú k dispozícií na internetových stránkach jednotlivých výrobcov.

 

4.  ROZSAH A PODMIENKY ZÁRUKY

   Celková záruka na pneumatiky je limitovaná dobou do ojazdenia pneumatiky na minimálnu hĺbku dezénovej drážky stanovenej zákonom (maximálne 24 mesiacov od dátumu predaja).

Výška náhrady je vypočítaná z ceny platnej v čase nadobudnutia tovaru a zo stavu opotrebovania pneumatiky vypočítaného ako percentuálny pomer zostatkovej drážky a drážky novej pneumatiky.

 

5.  REKLAMAČNÉ PODMIENKY

Reklamáciu výrobku je nutné uplatniť výhradne u predajcu, u ktorého boli výrobky zakúpené nasledujúcim spôsobom.

Zaslať žiadosť o reklamáciu na reklamacie@pneuportal.sk s nasledujúcimi údajmi:

- celé meno, úplná adresa, telefonický kontakt

- kópiu faktúry, prípadne číslo objednávky

- rozmer, dezén a prevedenie plášťa, číslo DOT (pre nájdenie jednotlivých údajov odporúčame sekciu http://www.pneuportal.sk/pre-motoristov/ )

- reklamovaná vada (odporúčame zaslať aj fotografie danej vady)

- počet najazdených kilometrov na danej pneumatike a jej pozíciu na vozidle (napr. pravá predná), typ vozidla

 

5.1 Predajca vybavujúci reklamáciu je oprávnený:

- preskúmať údaje uvedené zaslanej v žiadosti o reklamáciu a oboznámiť zákazníka s nasledujúcim postupom reklamácie (spôsob zaslania/vyzdvihnutia reklamovaného tovaru)

- vrátiť neuznaný reklamovaný výrobok späť do 3 dní po oznámení výsledku reklamácie
- v spornom prípade odoslať reklamovaný výrobok na odborné posúdenie výrobcovi


5.2 Reklamujúci sú povinní:

- zaslať všetky údaje nutné k spracovaniu reklamácie a pripojiť doklad o kúpe výrobku na reklamacie@pneuportal.sk

- po dohode o zaslaní/vyzdvihnutí reklamovaného tovaru, ten riadne očistiť a reklamovanú chybu primerane označiť a popísať
- v prípade nesúhlasu s deštrukčnou kontrolou uviesť to písomne v žiadosti o reklamáciu
- uviesť spôsob naloženia s neuznaným reklamovaným výrobkom, napr. vrátením na vlastné náklady, likvidáciou, atď.


5.3 Výrobca pri odbornom posúdení je oprávnený:


- vykonať deštrukčnú kontrolu v záujme posúdenia chyby

- naložiť s pneumatikou, dušou alebo ochrannou vložkou podľa vlastného uváženia
- v prípade, že na plášti chýba číslo DOT, predajca nemôže tento výrobok prevziať do reklamačného konania      

              

6. HOSPODÁRENIE

a) Pre skladovanie plášťov, ich balenie a dopravu platí norma ETRTO.

b) Disky, montáž, hustenie, nosnosť, správne používanie pneumatík a ďalšie technické údaje sú  uvedené v technických radcoch, prospektoch, technických informáciách a v technickej dokumentácii vozidla. Tlak vzduchu (hustenie) a rozmery pneumatík sú taktiež uvedené v technickej  dokumentácií vozidla.
c) Predpísaný tlak vzduchu (hustenie) pneumatík pre jednotlivé typy motorových vozidiel je nutné dodržiavať po celý čas ich prevádzky.
d) Nosnosť pneumatík je daná celkovou hmotnosťou vozidla a jeho nákladu. Táto nosnosť pneumatiky nesmie byť počas prevádzky vozidla prekročená.
e) Nosnosť pneumatík je stanovená v závislosti na hustení a maximálnej rýchlosti. Pri nižších  rýchlostiach nesmie byť zvyšovaná hustením.
f) V prevádzke sa môžu používať iba nepoškodené pneumatiky s minimálnou hĺbkou dezénových drážok po obvode väčšou, ako predpisuje vyhláška príslušného ministerstva. Meranie hĺbky dezénových drážok musí byť v súlade s predpisom výrobcu.

g) Pri montáži plášťov sa musia používať predpísané disky, ktoré musia byť vopred skontrolované či nie sú poškodené, musia byť zbavené všetkých nečistôt, hrdze a pod. Plechové disky musia  byť natreté ochranným náterom.
h) Vzájomný rozdiel vonkajších priemerov jednotlivých nezaťažených pneumatík v dvoj montáži nesmie byť väčší ako 2 % vonkajšieho priemeru. Medzi jednotlivými pneumatikami musí byť medzera podľa predpisov výrobcu vozidiel, aby sa pneumatiky pri jazde nedotýkali.

i) Úžitkové zaťaženie vozidla musí byť rozložené tak, aby jednotlivé pneumatiky neboli preťažované.
j) Počas používania musí byť kontrolovaný stav opotrebenia pneumatík a tlak vzduchu (plynu) v jednotlivých pneumatikách vrátane rezervy. Ak sa zvýši tlak vzduchu zahriatím pneumatiky, nie je dovolené tento v priebehu denného výkonu vozidla znižovať. Ďalej je nutné kontrolovať podvozok vozidla, lebo zlý technický stav (napr. nevyhovujúca geometria náprav), môže negatívne ovplyvniť životnosť pneumatík.

 

7.  ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

7.1 Správa o výsledku reklamácie bude zákazníkovi doručená nasledovne:


- v prípade, že reklamácia je jednoznačná, ihneď,

- v prípade, že rozhodnutie je závislé od odborného posúdenia, do 30 dní.


7.2 Náhrady za uznané reklamácie sú poskytované:


- dodaním nového a bezchybného tovaru na základe záruky,

- finančným urovnaním, vystavením dobropisu v prospech bežného účtu, úhradou na účet alebo prostredníctvom poštovej poukážky. Predajca neposkytuje náhrady z titulu straty času resp. vzniknutých prestojov ani v tom prípade, že reklamácia bola akceptovaná.